Διατομεακά Τμήματα

Τα Διατομεακά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου είναι τα ακόλουθα